Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a s ich spracovaním vo všetkých informačných systémoch predávajúceho , predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy a za účelom spracovania objednávky. Kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v tomto rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail (ďalej len „Osobné údaje“) a robiť za týmto účelom kópiu z identifikačného dokladu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 10 rokov.

 

 1. Spotrebiteľ odsúhlasením VOP potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
 1. identifikačných údajoch predávajúceho,
 2. účele spracúvania osobných údajov,
 3. rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 4. ďalších informáciách potrebných pre spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
 • predávajúci osobné údaje spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
 • predávajúci osobné údaje spotrebiteľa nebude zverejňovať,
 • predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich najmä z ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

 

 1. Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

 

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

 1. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenie odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.