Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia.

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode mikrofit.sk je firma INFINITY Car Detailing, s.r.o. Ľudovíta Štúra 197/28 Nová Dubnica 018 51.

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru
3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Postup vybavovania reklamácií

1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne, písomne, alebo elektronickou poštou e-mailom.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä

  • Dátum podania reklamácie
  • Predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha
  • Kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu)
  • Komu je reklamácia adresovaná
  • Podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom

3. V prípade podania reklamácie elektronickou poštou, faxom alebo písomne oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

  • Pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
  • Pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie
  • Pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty objednávateľa

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

8. Objednávateľ je oprávnený tento reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie reklamačného poriadku.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia.